Webshop
Schminker inhuren?
Product zoeken

InloggenAlgemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Indigo Colors�Schmink


Artikel 1. Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

- Webshop Indigo Colors Schmink, Mercatorstraat 50 D te 1056 RJ� Amsterdam, KvK 34317255, BTW NL0016.06.114.B84, www.indigocolors.nl/webshop, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , gebruiker van de algemene voorwaarden, verder te noemen Indigo Colors.

- Consument: de wederpartij in een overeenkomst.

- Overeenkomst: de overeenkomst tot koop en verkoop, met betrekking tot een door verkoper aangeboden product, die wordt gesloten door verkoper en consument.

- Product: een door verkoper aangeboden zaak.

- Online-shop: webwinkel verbonden aan het domein www.indigocolors.nl/webshop

- Schriftelijk: lees per brief of e-mail.

1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkooptransacties, afwijkingen daarvan, dan wel koop- en andere voorwaarden, door consument bedongen, worden bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

1.4. Orders, onverschillig door wie en op welke wijze aangenomen, zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover schriftelijk door verkoper bevestigt (zie art. 2.4 van de algemene voorwaarden)

1.5. Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen.

�

Artikel 2. Prijzen, orders, offertes en overeenkomsten

2.1. Prijsopgaven geschieden op basis van de op het tijdstip van de koop of opdracht geldende prijzen en bestaande omstandigheden. Indien zich prijsverhogingen voordoen bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van de rechten en/of vervoer, koerswijzigingen e.d., behoudt verkoper zich het recht voor om het prijsverschil aan de consument in rekening te brengen. De consument wordt daarvan vooraf in kennis gesteld en heeft hierbij het recht van de aankoop af te zien.

2.2. Al onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Alle prijzen in de online-shop zijn uitgedrukt in Euro's (EUR), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2.3. Voor orders worden verzendkosten in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.

2.4. De overeenkomst tussen verkoper en consument komt tot stand op het moment dat consument de bestelling heeft geplaatst in de online shop van verkoper middels het volledig en correct invullen van het daarvoor bestemde bestelformulier en de daarop volgende ontvangstbevestiging schriftelijk heeft ontvangen.

2.5. Nadat verkoper een order van consument heeft ontvangen, zal consument meteen schriftelijk (via e-mail) een ontvangstbevestiging met de kosten van het/de bestelde product(en), verzendkosten en eventuele rembourskosten (totaal kosten) krijgen.

2.5.1. De factuur volgt meteen schriftelijk (via e-mail) nadat consument de ontvangstbevestiging met de kosten van het/de bestelde product(en) heeft ontvangen.

2.5.2. Indien niet alle producten geleverd kunnen worden, zal consument schriftelijk (via e-mail) een bericht hierover ontvangen.

2.6. Alle opgaven van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de producten zijn door verkoper met zorg gedaan, echter zijn druk en/of zetfouten voorbehouden.

�

Artikel 3. Betaling

3.1. Betaling vindt plaats door storting op rekeningnummer van Indigo Colors te Amsterdam welke is aangegeven op de factuur, per ommegaande na koopovereenkomst dan wel contant bij aflevering aan de pakketdienst (rembours) of contant bij afhalen (alleen op afspraak).

3.2. Ingeval consument nalatig is te betalen binnen de overeengekomen termijn, is hij daarvoor van rechtswege in gebreke zonder dat sommatie en/of ingebrekenstelling nodig zal zijn. Verkoper is dan niet tot verdere leveringen verplicht en is gerechtigd ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen. Tevens worden alle vorderingen op hem, uit welke hoofde dan ook, onmiddellijk opeisbaar. In dat geval is verkoper gerechtigd consument alle door zijn handelen ontstane kosten, daaronder begrepen gerechtelijke of buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Tevens zal er vanaf de factuurdatum een rente van 0.25 % per (gedeelte van een) dag verschuldigd zijn over het nog openstaande bedrag.

�

Artikel 4. Persoonsgegevens consument

4.1. Verkoper zal de persoonsgegevens van consument verwerken en opnemen in een of meerdere bestanden. Deze bestanden zullen alleen voor gebruik van verkoper beschikbaar zijn. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van consument is door verkoper het kunnen nakomen van de overeenkomst die met consument is aangegaan, evenals het kunnen doen van aan consument persoonlijk gerichte aanbiedingen en nieuws. Gegevens van consument zullen niet aan derden worden verstrekt.

4.2. De persoonsgegevens die door verkoper verwerkt worden, zijn alle gegevens die consument invult op het bestelformulier in de online webshop van verkoper.

4.3. Indien consument prijs stelt op het door verkoper doen van persoonlijk gerichte aanbiedingen of nieuws, kan consument dit schriftelijk aan verkoper laten weten. Consument zal dan eventuele mailings of andere vormen van nieuws en reclame ontvangen.

�

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en risico

5.1. Verkoper blijft eigenaar van het/de bestelde product(en) tot het moment dat de overeengekomen prijs volledig is voldaan.

5.2. Met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud worden onze leveringen, komende van ��n order, als ��n geheel beschouwd. Daarom verblijft de eigendom van alle producten aan ons tot het tijdstip waarop alle door ons geleverde producten door de consument volledig zijn betaald.

�

Artikel 6. Verzending en leveringen

6.1. Verkoper bepaalt de wijze van verzending, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.2. De consument is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld. Uitzondering hierop is art. 2.1 van deze algemene voorwaarden.

6.3. Indien verkoper gegevens behoeft van consument in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat consument deze gegevens aan verkoper beschikbaar heeft gesteld.

6.4. Verzending geschied via TNT Post, verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen van deze vervoerder. Verzending Brievenbuspost is geheel op eigen risico, Indigo Colors neemt in geen enkel geval van Brievenbuspost verantwoording bij vermissing.

6.5. Verkoper heeft te allen tijde het recht in gedeelten te leveren. Indien dit is overeengekomen, kan verkoper de uitvoering hiervan opschorten tot dat consument de resultaten van het daaraan voorafgaande gedeelte schriftelijk heeft goedgekeurd.

6.6. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Levertijd is 2-3 dagen (artikelen op voorraad), 5-14 dagen (artikelen niet op voorraad), 14-30 dagen (artikelen niet op voorraad welke uit Amerika dienen te komen). De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan 30 (dertig) werkdagen overschrijden, tenzij anders is aangegeven of als er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van deze termijn dient consument verkoper schriftelijk in gebreke te stellen. Consument heeft het recht om van de aankoop af te zien.

6.7. Ontvangst van de producten en betaling daarvan mag wegens overschrijding van een leveringstermijn nimmer worden geweigerd.

6.8. Backorders worden binnen de overeengekomen termijn geleverd. Indien blijkt dat verkoper een product niet kan leveren, wordt de overeengekomen productprijs gecrediteerd. Tevens kan verkoper eventuele prijsverhogingen aan de consument in rekening te brengen.

6.9. Indien consument met betaling van een schuld aan verkoper, uit welke hoofde ook, in gebreke is, is verkoper gerechtigd de uitvoering van een (nieuwe) order op te schorten totdat de betaling heeft plaatsgevonden en/of eventuele verdere leveringen te weigeren en/of de voorwaarden te wijzigen.

6.10 Verkoper wordt geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan, door verzending van de goederen naar de door de consument opgegeven plaats van bestemming. Consument wordt geacht de juiste adresgegevens door te geven. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn is het risico voor de consument.

�

Artikel 7. Bedenktijd/Herroepingsrecht

7.1 Consument is gerechtigd het/de bestelde product(en) binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst zonder opgaaf van reden te retourneren en de onderliggende overeenkomst met verkoper te ontbinden. Dit geldt niet voor de cadeaubonnen, cadeaubonnen kunnen niet geruild worden en zijn niet in te wisselen voor geld of tegoedbonnen.

7.2 Indien consument de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient consument dit schriftelijk aan verkoper te melden. Consument dient het product -na overleg met verkoper te verzenden naar het retour adres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat consument het/de bestelde product(en) wenst te behouden. Consument dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.

7.3 Indien consument reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat consument de overeenkomst met verkoper ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal verkoper deze betalingen binnen 14 (veertien) werkdagen nadat verkoper het geretourneerde product heeft ontvangen, aan consument terugbetalen. Verkoper behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van consument (anders dan die van verkoper of de leverancier van het product) is beschadigd.

7.4 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van verkoper schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van consument te wijten is of anderszins voor risico van consument komt, zal verkoper consument hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan consument terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Overmacht

8.1. Ingeval van overmacht is verkoper gerechtigd de levertijd te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te annuleren, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig zal zijn en zonder dat verkoper tot betaling van kosten en/of schade gehouden is voor de duur van de overmachtstoestand.

8.2. Indien de overmacht langer dan 1 (een) maand duurt, heeft consument het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht dit rechtvaardigt.

8.3. Verkoper zal consument, indien mogelijk, zo spoedig mogelijk van een (dreigende)overmacht op de hoogte stellen.

8.4. Als overmacht wordt onder meer beschouwd, oorlog, onlusten, mobilisatie, oproer, epidemie�n, overstromingen, brand, werkstakingen, storingen bij Webshop Indigo Colors Schmink of bij leveranciers, inkrimping van productie, gebrek aan voorraden en/ of arbeidskrachten, in- en uitvoerbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, aanmerkelijke wijzigingen in de koersen en onvoorziene omstandigheden in de ruimste zin des woord.

�

Artikel 9. Reclames

9.1. De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 7 dagen te onderzoeken op de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde product.

9.2. Eventuele zichtbare tekorten behoren zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan verkoper kenbaar gemaakt te worden. Aangemelde retourzendingen dienen binnen deze termijn na ontvangst aan verkoper retour gezonden te worden. Retourzendingen van goederen na deze termijn zullen niet door verkoper geaccepteerd worden. Speciaal voor de consument gefabriceerde en/of maatwerk producten kunnen niet worden geruild of worden geretourneerd.

9.3. Verkoper garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de normale eisen en normen welke aan deze producten worden gesteld. Verkoper is niet verantwoordelijk voor beschadiging/vernieling tijdens de verzending.

9.4. Geaccepteerde reclames worden door verkoper slechts aanvaard onder voorbehoud dat de eventuele hieruit resulterende retourzending met opgave van tekortkoming, in originele verpakking en met originele factuur worden teruggezonden.

9.5. Gebreken bij een deel van het geleverde geven consument niet het recht tot afkeuring, weigering of ontbinding van de gehele order noch tot enigerlei schadevergoeding.

9.6. Retourzendingen of ruilingen worden niet aanvaard dan nadat verkoper dat schriftelijk heeft toegestaan. Geschiedt dit zonder toestemming van verkoper, worden alle daaraan verbonden kosten voor rekening gebracht van de consument, in ieder geval is verkoper gerechtigd de goederen voor rekening van de consument op te slaan. Door verkoper niet aanvaarde retourzendingen ontheffen consument nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

9.7. Door verkoper geaccepteerde retourgoederen zullen na ontvangst zo spoedig mogelijk worden vervangen of gecrediteerd.

�

Artikel 10. Geschillen

10.1. Europese consumenten kunnen u een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het Europese ODR platform op: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

�